ĐẶC SẢN NGỖNG 2

Đc sn ngng 2 – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiều 2 mâm

1. Tiết canh ngỗng

2. Cổ ngỗng nhồi

3. Ngỗng nướng

4. Ngỗng bóp răm

5. Lòng ngỗng xào

6. Ngỗng nấu canh măng