ĐẶC SẢN NGỖNG 2

1.050.000₫

Tiết canh ngỗng
Cổ ngỗng nhồi
Ngỗng nướng
Ngỗng bóp răm
Lòng ngỗng xào
Ngỗng nấu canh măng

Đc sn ngng 2 – 1.050.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiều 2 mâm

1. Tiết canh ngỗng

2. Cổ ngỗng nhồi

3. Ngỗng nướng

4. Ngỗng bóp răm

5. Lòng ngỗng xào

6. Ngỗng nấu canh măng