ĐẶC SẢN ĐÀ ĐIỀU 1

Đc sn đà điu 1 – 1.450.000 VNĐ/mâm

Đặt tối thiểu 2 mâm

1. Đà điểu cuốn lá cải

2. Cánh đà điểu chiên mắm

3. Đà điểu nướng giấy bạc (hoặc nướng sa tế)

4. Đà điểu lúc lắc (hoặc sốt tiêu đen)

5. Đà điểu rang muối

6. Đà điểu om sấu